Privacybeleid

 

ComeOn!, toegankelijk via www.comeon.nl (“Website”), wordt geëxploiteerd door of namens Tulipa Ent Limited (“Vennootschap”, “We”,”Wij”, “Ons” of “Onze”), opgericht naar het recht van Malta, met ondernemingsnummer C101509 en met statutaire vestiging te 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000 (Malta).

 

Iedere verwijzing in dit Privacybeleid naar “Wij”, “We”, “Ons”, “Onze” of “de Vennootschap” geldt als een verwijzing naar de exploitatie door Tulipa van ComeOn! en/of de Website.

 

Inhoud

 1. DE VOORWAARDEN VAN ONS PRIVACYBELEID
 2. OVER ONS
 3. UW GEGEVENS
 4. RECHTSGROND VOOR GEGEVENSVERWERKING
 5. OMVANG, WERKWIJZE EN DOEL
 6. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
 7. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
 8. GEGEVENSBEVEILIGING
 9. BEWAREN VAN GEGEVENS
 10. UW RECHTEN
 11. OVERIGE BEPALINGEN

 

 

 

1. DE VOORWAARDEN VAN ONS PRIVACYBELEID

 

Dit Privacybeleid dient in samenhang met de Algemene Voorwaarden en het cookiebeleid van de Vennootschap te worden gelezen. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer u de Website bezoekt of gebruikt en/of zich daarop registreert. Daarnaast worden uw rechten inzake gegevensbescherming daarin vermeld en de verschillende keuzes die u hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door de Vennootschap (“Privacybeleid”).

 

Voor zover in dit Privacybeleid niet anders wordt vermeld, hebben de hierin opgenomen toepasselijke voorwaarden de betekenis die daaraan in de Algemene Voorwaarden is toegekend.

 

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen en uw recht op privacy te respecteren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met name in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de lokale wetgeving van het rechtsgebied waarin We actief zijn en waarvoor We een licentie hebben.

 

Wij behouden Ons het recht voor onderdelen van deze Privacyverklaring te allen tijde en geheel naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, aan te vullen en/of te verwijderen. In geval van wijzigingen die van wezenlijke invloed zijn op uw rechten, sturen Wij u daarover bericht of kondigen Wij dit aan op de Website voordat die wijzigingen ingaan. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig door te lezen voor de meest recente informatie over Ons Privacybeleid.

 

Eerdere versies van dit Privacybeleid worden door Ons opgeslagen, zodat ze op verzoek door u kunnen worden geraadpleegd.

 

 

 

2. OVER ONS

 

Wij zijn in overeenstemming met de AVG de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens en hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die erop toeziet dat en controleert of We met inachtneming van de toepasselijke regels en voorschriften handelen en uw persoonsgegevens met inachtneming daarvan verwerken. De functionaris voor gegevensbescherming is uw contactpersoon voor vragen over het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens en/of dit Privacybeleid. 

Mocht u vragen hebben over de verzameling, de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens en/of het Privacybeleid, dan kunt u op een van onderstaande manieren contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:

 

Naam rechtspersoon: Tulipa Ent Ltd

 

Correspondentieadres: 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000 (Malta)

 

E-mailadres: [email protected]

 

 

 

3. UW GEGEVENS

 

Als klant van de Vennootschap wordt u “betrokkene” genoemd, zowel op grond van de AVG als op grond van dit Privacybeleid, en alle persoonsgegevens over u vallen onder de werking van zowel de AVG as dit Privacybeleid. Gegevens die op zodanige wijze zijn geanonimiseerd dat de betrokkene niet meer kan worden geïdentificeerd vallen buiten de werking van de AVG en derhalve van dit beleid. Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens waarvan de identificatoren van een ‘gegeven’ zodanig zijn verwijderd dat de gegevens volledig anoniem zijn geworden.

 

Als het om uw persoonsgegevens gaat, bent u ervoor verantwoordelijk dat de verstrekte persoonsgegevens volledig en juist zijn, en dat de Vennootschap schriftelijk bericht ontvangt van alle eventuele wijzigingen, zodat Wij alle redelijke middelen kunnen inzetten om de informatie over u correct, actueel en bijgewerkt te houden. Daarnaast behouden Wij Ons het recht voor te allen tijde controles uit te voeren op de nauwkeurigheid van de gegevens, in overeenstemming met de AVG, waarvoor u zal worden gevraagd om de persoonsgegevens die Wij van u hebben te verifiëren.

 

 

 

4. RECHTSGROND VOOR VERWERKING

 

De rechtsgronden die de verzameling, de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens rechtvaardigen, zijn een of meer van de volgende: 

 

 • Toestemming: Verwijst naar de verwerking van persoonsgegevens op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene voor een of meer specifieke doeleinden. Wanneer Wij persoonsgegevens verwerken op grond van uitdrukkelijke toestemming doen Wij dit zolang u uw toestemming niet intrekt, behoudens eventuele, wettelijk vastgelegde, uitzonderlijke omstandigheden. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, om een einde te maken aan de verwerkingshandelingen door de Vennootschap. Deze intrekking heeft echter geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens die We voorafgaand aan die intrekking met uw toestemming hebben uitgevoerd. 

 

 • Uitvoering van de overeenkomst: Verwijst naar de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering en/of nakoming van de contractuele verplichtingen waarbij u en de Vennootschap partij zijn, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Algemene Voorwaarden van de Website).

 

 • Naleving van wettelijke verplichtingen: Verwijst naar de verwerking van persoonsgegevens , met inbegrip van het bewaren daarvan, zoals vereist op grond van voor de Vennootschap geldende wet- of regelgeving. 

 

 • Gerechtvaardigd belang: Verwijst naar de verwerking van persoonsgegevens om de best mogelijke diensten te exploiteren en u van de best mogelijke dienstverlening en ervaring te voorzien via Onze Website. De verwerking die gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang vindt plaats met inachtneming van de gevolgen die een dergelijke verwerking kan hebben op uw belangen en uw fundamentele rechten en vrijheden.

 

 

 

5. OMVANG, WERKWIJZE EN DOEL

 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke persoonsgegevens Wij verzamelen, op welk moment, en op welke manier en waarom We deze verwerken.

 

Categorieën verzamelde gegevens Wanneer worden deze gegevens verzameld? Wat is het doel van de verzameling van deze gegevens? Wat is de rechtsgrond voor de verzameling van deze gegevens?
Identificatiegegevens – dat zijn onder meer naam, achternaam, geboortedatum etc. Worden gevraagd bij inschrijving op de Website (en kunnen daarna voor gegevensvalidatie worden opgevraagd).
 1. Identificatie van de klant.
 2. Aanmaken van een uniek klantprofiel.
 3. Verificatie van de klant om redenen van witwasbestrijding.
 4. Identificatie van de klant ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 1. Uitvoering van de overeenkomst.
 2. Uitvoering van de overeenkomst.
 3. Naleving van wettelijke verplichtingen.
 4. Uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang.
Contactgegevens – dat zijn onder meer uw e-mailadres, thuisadres etc. Worden gevraagd bij inschrijving op de Website (en kunnen daarna voor gegevensvalidatie worden opgevraagd).
 1. Identificatie van de klant.
 2. Aanmaken van een uniek klantprofiel.
 3. Contact opnemen met de klant.
 4. Verspreiding van marketingmateriaal.
 1. Uitvoering van de overeenkomst.
 2. Uitvoering van de overeenkomst.
 3. Uitvoering van de overeenkomst.
 4. Uitdrukkelijke toestemming.
Gegevens die nodig zijn voor verificatiedoeleinden – dat zijn onder meer uw identiteitsbewijs, bewijs van adres, bewijs van inkomsten, bewijs van vermogen etc. Op verzoek van de Vennootschap te verstrekken, (geautomatiseerd of anderszins) ongeacht het communicatiemiddel, de frequentie en het verzoek daartoe.
 1. Verificatie van de identiteit van de speler.
 2. Vereist voor naleving van wetgeving op het gebied van witwasbestrijding.
 1. Naleving van wettelijke verplichting.
 2. Naleving van wettelijke verplichting.
Financiële gegevens – dat zijn onder meer uw bank- en creditcardgegevens en/of de gegevens van de door u gekozen betalingsmethode etc.  Worden verzameld bij storting op en/of opname van uw klantrekening (geautomatiseerd of anderszins), ongeacht het communicatiemiddel.
 1. Nodig om aan de klant een dienst ter beschikking te kunnen stellen (bijv. om geld op de rekening van de klant te kunnen storten).
 2. Nodig voor controle op cybercrime en/of witwassen.
 3. Nodig om “closed-loop”-beleid te garanderen.
 1. Uitvoering van de overeenkomst.
 2. Gerechtvaardigd belang en wettelijke verplichting.
 3. Wettelijke verplichting.
Transactiegegevens – dat zijn onder meer gegevens m.b.t. betalingsopdrachten aan en/of van u.  Wordt automatisch geregistreerd wanneer een storting wordt gedaan en om een opname wordt verzocht van en/of naar uw klantrekening.
 1. Nodig om aan de klant een dienst te kunnen aanbieden.
 2. Nodig voor controle op cybercrime en/of witwassen en/of voor vergunningvoorschriften voor kansspelen op afstand en wettelijke verplichtingen.
 3. Nodig om de activiteit van de klant in het kader van verantwoord speelgedrag te kunnen volgen.
 1. Uitvoering van de overeenkomst.
 2. Naleven van wettelijke verplichting.
 3. Naleven van wettelijke verplichting.
Spelgegevens – dat zijn onder meer gegevens m.b.t. de spellen die u op Onze Website speelt.  Worden automatisch gegenereerd bij deelname aan een spel op de Website.
 1. Nodig om aan u de dienst te kunnen aanbieden.
 2. Nodig voor de naleving van vergunning-voorschriften voor kansspelen op afstand en wettelijke verplichtingen.
 1. Uitvoering van de overeenkomst.
 2. Naleven van wettelijke verplichting.
Communicatiegegevens – dit heeft betrekking op communicatie tussen u en de Vennootschap, ongeacht het gebruikte communicatiemiddel.

Wanneer er sprake is van contact (ongeacht het gebruikte communicatiemiddel, geautomatiseerd of anderszins, of de communicatie van de Vennootschap of van u uitgaat).

 1. Nodig om aan u de dienst te kunnen aanbieden en uw vragen te kunnen beantwoorden.
 2. Nodig voor de naleving van vergunning-voorschriften voor kansspelen op afstand en wettelijke verplichtingen.
 1. Uitvoering van de overeenkomst.
 2. Naleven van wettelijke verplichting.
Gebruikers- en profielgegevens – gegevens m.b.t. uw speelgewoonten en voorkeuren m.b.t. de wijze waarop u Onze Website gebruikt. Worden automatisch gegenereerd bij deelname aan spellen op de Website door het gebruik van cookies.
 1. Kunnen worden gebruikt om een meer persoonlijke gebruikerservaring te creëren.
 2. Om op basis van een beter begrip van Onze klanten Onze producten en dienstverlening te kunnen verbeteren.
 3. In het kader van witwasbestrijding en verantwoord speelgedrag.
 4. Marketingdoeleinden.
 1. Uitdrukkelijke toestemming en/of gerechtvaardigd belang
 2. Gerechtvaardigd belang.
 3. Naleven van wettelijke verplichting.
 4. Uitdrukkelijke toestemming en/of gerechtvaardigd belang
Technische gegevens – dat kunnen bijvoorbeeld zijn: uw Internet Protocol-adres (IP-adres), uw aanmeldgegevens, soort browser en versie, tijdzone, locatie, systeem en platform. Worden automatisch gegenereerd bij deelname aan een spel op de Website, en cookiegegevens.

Deze gegevens worden gebruikt om: (i) te controleren of klanten uit een verboden gebied komen, (ii) te controleren of klanten een proxy of VPN gebruiken, (iii) te controleren of klanten misbruik maken van bonussen of fraude plegen, (iv) de functionaliteit van de Website te verbeteren, technische problemen op te lossen etc.; (v) gebruik van campagnes op sociale media te evalueren

Uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang.
Marketinggegevens – dat zijn onder meer uw voorkeuren m.b.t. de ontvangst van marketingberichten van Ons en andere derden waar We mee samenwerken.  Worden gevraagd bij inschrijving op de Website (en kunnen later door de klant worden gewijzigd of na directe instructies van de klant). Marketing via verschillende communicatiemiddelen (eigen marketing of via affiliates).  

Uitdrukkelijke toestemming (gedetailleerd – per communicatiemiddel/-type) en/of gerechtvaardigd belang.

 

 

Hieronder vindt u meer informatie over geautomatiseerde verwerking door de Vennootschap.

 

 • Marketingactiviteiten

 

We kunnen u in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en op basis van Ons gerechtvaardigde belang en/of uw toestemming van tijd tot tijd van informatie voorzien over Onze eigen vergelijkbare producten of diensten (zoals Onze nieuwe diensten, acties en/of bonussen), op basis van de door u aangegeven belangstelling, met inachtneming van spelersvoorkeuren met betrekking tot spelletjes. We doen Ons best om ervoor te zorgen dat u zeggenschap hebt over het soort marketingmateriaal dat u van Ons ontvangt of van derden die jegens Ons als verwerker optreden, die uw gegevens namens Ons verwerken en die Onze aanwijzingen opvolgen. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot marketing inzien, wijzigen en/of bijwerken in het onderdeel “Mijn account”. U kunt tevens op ieder moment contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming of de Klantenservice van de Vennootschap via live-chat of [email protected] om uw marketingvoorkeuren te wijzigen. 

 

 • Witwasbestrijding en maatschappelijke verantwoordelijkheid

 

Om aan Onze wettelijke verplichtingen te voldoen die uit de toepasselijke wetgeving, vergunningvoorschriften en voorwaarden voortvloeien, indien en voor zover van toepassing, verzamelen We gegevens met betrekking tot uw zelfuitsluiting, die, voor alle duidelijkheid, gegevens over u omvatten zoals hiervoor genoemd en die informatie geven over uw gokpatronen en uw zelfuitsluiting, zoals uw identificatiegegevens en contactgegevens en gegevens over uw zelfuitsluiting, zoals aanvangsdatum en reden, en uw gebruik van limietfuncties die door Ons aan u ter beschikking zijn gesteld, zoals uitsluitingen, productlimieten, stortingslimieten, inzetlimieten etc. (“Zelfuitsluitingsgegevens”). Het volledige overzicht van de voor u beschikbare limietfuncties is overigens in uw account te vinden; ook kan contact worden opgenomen met Customer Support voor meer informatie en/of hulp met betrekking tot de limietfuncties die voor u beschikbaar zijn.

 

Om aan Onze wettelijke verplichtingen te voldoen die uit de toepasselijke wetgeving, vergunningvoorschriften en -voorwaarden voortvloeien, verzamelen We, indien en voor zover van toepassing, financiële gegevens, transactiegegevens, zelfuitsluitingsgegevens en eventuele andere gegevenscategorieën zoals hierboven genoemd (voor zover van toepassing) die op u betrekking hebben. De gegevens worden gegenereerd op basis van een risicobeoordeling die op grond van de spelersactiviteit is samengesteld met het oog op het maken van risicobeoordelingen van spelers in het kader van witwasbestrijding en verantwoord speelgedrag, op basis van vaststaande categorieën.

 

Daarbij moet echter worden opgemerkt dat alle in dit onderdeel genoemde processen niet alleen geautomatiseerd plaatsvinden. Voortdurende bewaking wordt in elk afzonderlijk geval handmatig gecontroleerd en alle besluiten bevatten een element van menselijke tussenkomst.

 

 

 

6. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Omdat de leveranciers, dienstverleners of zakenpartners van de Vennootschap verantwoordelijk zijn voor bepaalde delen van het algehele functioneren of de algehele werking van de Website, spellen en andere diensten die door Ons aan u ter beschikking worden gesteld, kan het nodig zijn dat We uw persoonsgegevens voor de voornoemde doeleinden met bedoelde leveranciers, dienstverleners of zakenpartners delen. Dit betreft onder meer:

 

 • Spel- en/of sportsbook-aanbieders: Onze spelaanbieders hebben op bepaalde momenten toegang nodig tot bepaalde gegevens (zoals uw gebruikersnaam en/of IP-adres) om Ons te kunnen voorzien van de spellen die u op Onze Website speelt.

 • Betalingsdienstaanbieders: We delen uw persoonsgegevens met de betalingsdienstaanbieder die u gebruikt om op Onze Website stortingen en opnames te doen.

 • Marketingleveranciers of -partners: wanneer u ermee instemt dat Wij u marketingberichten en acties sturen, kunnen We uw contactgegevens (zoals e-mailadres of postadres) delen met Onze marketingpartners die verantwoordelijk zijn voor de verzending van Ons marketingmateriaal aan u.

 • Aanbieders van klantinteractiesoftware: We maken gebruik van software van derden om met u te kunnen communiceren, zodat We e-mails naar u kunnen versturen en via Onze live-chat functie met u kunnen praten.

 • Aanbieders van witwasbestrijdings-, identiteits- en fraudebestrijdingssoftware: We maken gebruik van software van derden om bepaalde controles op het gebied van witwas-, identiteits- en fraudeverificatie uit te voeren, die in dit geval nodig zijn om aan Onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 • Overheid of toezichthouders: indien dit noodzakelijk is of wettelijk is toegestaan, kunnen We uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, overheden of toezichthouders, rechtbanken of andere openbare lichamen verstrekken. We kunnen dergelijke aanspraken naar eigen inzicht betwisten indien We van mening zijn dat een verzoek disproportioneel of onduidelijk is of niet op basis van de juiste bevoegdheid wordt gedaan.

 • Dienstverleners op het gebied van gegevensanalyse en/of bedrijfsinformatie: We kunnen in het kader van gegevensanalyse en/of bedrijfsinformatie gebruikmaken van dienstverleners.

 • Externe accountants

 • Groepsmaatschappijen van de Vennootschap of Derden-Leveranciers: We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere ondernemingen binnen hetzelfde concern en/of met derden-leveranciers, indien zij bepaalde diensten/ondersteuning leveren voor diensten en functies die op Onze Website door de Vennootschap aan u ter beschikking worden gesteld.

 

We verlangen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behandelen. Externe dienstverleners mogen uw persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doeleinden en in overeenstemming met Onze aanwijzingen verwerken, behalve wanneer de verwerking wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer persoonsgegevens door overheden en toezichthouders moeten worden gebruikt in het kader van de vervulling van hun wettelijke verplichtingen.

 

Daarnaast kunnen We persoonsgegevens delen indien We een fusie, overname of (gedeeltelijke) bedrijfsverkoop aangaan (omdat de persoonsgegevens van klanten over het algemeen onder de verkoop of overdracht vallen) en/of een verkoop of overdracht van specifieke activa van de onderneming die persoonsgegevens van klanten kunnen omvatten.

 

Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met andere merken die eigendom zijn van en beheerd worden door, of namens, de Vennootschap en waarop de voorwaarden van het Privacybeleid zoals hierin vermeld van toepassing zijn.

 

 

 

7. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Het is mogelijk dat sommige (hiervoor genoemd) dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd zijn, en voor de verwerking van uw persoonsgegevens een doorgifte van gegevens buiten de EER nodig is. Wanneer We uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, zorgen We voor een vergelijkbare mate van bescherming van deze gegevens als die Wij zelf bieden. Om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, voeren We een van de volgende waarborgen uit:

 

 • Adequaatheidsgrondslag – Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan entiteiten die gevestigd zijn in landen waarvan de Europese Commissie meent dat ze voor persoonsgegevens een passend beschermingsniveau bieden.

 • Modelcontractbepalingen – Bij afwezigheid van een adequaatheidsgrondslag kunnen Wij gebruik maken van Modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, waardoor persoonsgegevens dezelfde bescherming genieten als in de EER. In overeenstemming met de Schrems II-uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie nemen We indien nodig naast de Modelcontractbepalingen nog aanvullende (technische en organisatorische) maatregelen.

 

 

 

8. GEGEVENSBEVEILIGING

 

Wij streven er als bedrijf naar het hoogst mogelijke beveiligings- en privacyniveau te bereiken, waarbij Wij de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle gegevens die worden verwerkt serieus nemen. Om Onze klanten, medewerkers en belanghebbenden die waarde te kunnen bieden, beheren Wij Ons Information Security Management System volgens de ISO 27001 Norm. Daarnaast herzien en actualiseren Wij Onze beveiligingsdoelen en risicobehandeling regelmatig en voorzien Wij Ons van alle benodigde middelen om de voortdurende verbetering van het door Ons vastgestelde Information Security Program te waarborgen.

 

Om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen heeft de Vennootschap een aantal technische, contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet onbedoeld kwijtraken, worden gebruikt of ingezien door onbevoegden, worden gewijzigd of bekend worden gemaakt.

 

Daarnaast beperken We de toegang tot persoonsgegevens voor medewerkers, gemachtigden, opdrachtnemers en andere derden die daarvan kennis moeten hebben. Dat houdt in dat alleen personen die toegang tot uw persoonsgegevens moeten hebben, er toegang toe hebben (of tot delen daarvan, al naargelang van toepassing). Deze personen verwerken uw persoonsgegevens bovendien uitsluitend in opdracht van Ons, met inachtneming van een geheimhoudingsplicht.

 

We hebben eveneens procedures ingesteld die bepalen hoe met een vermoede inbreuk in verband met persoonsgegevens dient te worden omgegaan. We stellen u en een eventuele toepasselijke toezichthouder in kennis van een inbreuk wanneer We daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

 

 

9. BEWAREN VAN GEGEVENS

 

Uw persoonsgegevens worden slechts door de Vennootschap bewaard zolang dat nodig is voor het doel waarvoor We de gegevens hebben verzameld, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de doeleinden van het voldoen aan wettelijke, administratieve of rapportagevoorschriften en de nakoming daarvan.

 

Bij de bepaling van de bewaartermijn die voor uw persoonsgegevens passend is, houden We met verschillende factoren rekening, zoals de aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico van onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking van deze gegevens, het doel waarvoor We de gegevens hebben verzameld en verwerkt en de toepasselijke voorschriften op grond van de voor Ons geldende wet- en/of regelgeving. 

 

Nadat uw account is opgeheven, worden uw persoonsgegevens uitsluitend door Ons bewaard om aan de voor Ons geldende wettelijke verplichtingen te voldoen, en uitsluitend gebruikt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of daartegen verweer te voeren. Wanneer We uw persoonsgegevens voor die doeleinden niet meer nodig hebben, zullen We de desbetreffende persoonsgegevens veilig verwijderen of anonimiseren.

 

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming voor meer informatie over Onze bewaartermijnen.

 

 

 

10. UW RECHTEN

 

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door de Vennootschap worden verwerkt:

 

 • Recht van inzage: U hebt het recht te weten of persoonsgegevens over u door Ons worden verwerkt en dat u daarvan kosteloos een kopie kunt opvragen.

 • Recht op rectificatie: Indien persoonsgegevens die We over u hebben onvolledig of onjuist zijn, kunt u Ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren. Het is overigens mogelijk dat We u om bewijs en documentatie moeten vragen (zoals bewijs van adres) om de nauwkeurigheid van gegevens te kunnen verifiëren en op uw verzoek te kunnen ingaan.

 • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen: U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Ons wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing of wanneer Wij persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang (van Ons of van een derde) en u van mening bent dat uw grondrechten en vrijheden zwaarder wegen dan dat gerechtvaardigd belang. In het laatste geval kunnen Wij eventueel aantonen dat We een dwingende gerechtvaardigde reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, die zwaarder weegt dan uw rechten. Bij de uitoefening van dit recht kunt u de redenen voor uw bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kenbaar maken aan Onze functionaris voor gegevensbescherming.

 • Recht op beperking: In sommige gevallen kunt U verzoeken om de beperking/opschorting van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht bijvoorbeeld uitoefenen wanneer persoonsgegevens onjuist zijn of wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tot Wij nagaan of We dwingende gerechtvaardigde redenen hebben die zwaarder wegen dan uw verzoek tot beperking.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: Wanneer We op basis van uw toestemming persoonsgegevens verwerken, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Mocht u het recht om uw toestemming in te trekken uitoefenen, dan bepalen Wij op dat moment of er een alternatieve rechtsgrond bestaat (bijv. een wettelijke verplichting) voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer Wij wettelijk bevoegd zijn uw persoonsgegevens zonder uw toestemming te verwerken, zullen We u daarover berichten. De beëindiging of intrekking van uw toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de door Ons uitgevoerde verwerkingen tot het moment waarop u uw toestemming hebt ingetrokken.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt verzoeken om ontvangst van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm voor gebruik door een andere verwerkingsverantwoordelijke en, voor zover dit technisch mogelijk is, die gegevens rechtstreeks aan die andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

 • Recht op het wissen van gegevens: U hebt het recht Ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Dit geldt echter uitsluitend wanneer Wij geen rechtsgrond hebben voor verdere verwerking van uw gegevens. Daarbij moet worden opgemerkt dat, hoewel u het recht hebt uw persoonsgegevens te laten wissen, Wij vaak niet bij machte zijn de gegevens geheel te wissen, vanwege de naleving van een wettelijke verplichting en voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte, op grond waarvan Wij het recht hebben persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

 • Recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht om bij de toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. Onze hoofdtoezichthouder is de Information and Data Protection Commission (“IDPC”) in Malta. Wij raden u echter aan in eerste instantie contact met Ons op te nemen zodat Wij uw vragen, zorgen of problemen kunnen oplossen en/of beantwoorden voordat u de zaak aan de toezichthoudende autoriteit voorlegt.

 

Wanneer u uw rechten uitoefent is het mogelijk dat We nadere informatie van u nodig hebben waarmee We uw identiteit kunnen verifiëren en bevestigen en er zeker van kunnen zijn dat u gebruik maakt van uw recht in verband met uw persoonsgegevens. Deze informatie wordt gevraagd als beveiligingsmaatregel, om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet aan iemand worden verstrekt die geen recht heeft op de ontvangst ervan.

 

We stellen alles in het werk om op alle legitieme verzoeken te reageren binnen een periode van één maand na indiening van het verzoek en de daaropvolgende verificatie en bevestiging van uw identiteit. Het is in incidentele gevallen mogelijk dat We langer dan een maand nodig hebben. Dat kan het geval zijn indien uw verzoek bijzonder complex is of wanneer u meer dan één verzoek hebt ingediend. In dat geval houden We u op de hoogte en stellen We u in kennis van de noodzaak van een verlenging van het tijdpad in overeenstemming met de AVG.

 

 

 

11. OVERIGE BEPALINGEN

 

Indien u ervoor kiest om via sociale media te communiceren, wordt de door u verstrekte informatie tevens aan uw account/profiel op het sociale medium gekoppeld. Socialemediaplatforms hanteren hun eigen privacybeleid en u dient rechtstreeks contact op te nemen met het desbetreffende platform om uw rechten uit te oefenen of een verzoek in te dienen voor de verwijdering van communicatie tussen u en Ons van dat platform.

 

Onze dienst bevat ook links naar andere websites, met hun eigen privacybeleid en -praktijken. Indien u dus persoonsgegevens verzendt naar een website van derden is een ander privacybeleid van toepassing op de door u verzonden gegevens. We raden u daarom aan het privacybeleid van alle door u bezochte websites zorgvuldig door te nemen.

 

We kunnen u periodiek in de gelegenheid stellen deel te nemen aan prijsvragen of onderzoeken op Onze Website. Indien u daaraan deelneemt, kunnen We u in enkele gevallen om bepaalde persoonsgegevens vragen. Deelname aan deze onderzoeken of prijsvragen is geheel vrijwillig en u kiest zelf of u persoonsgegevens wilt verstrekken.

 

We plaatsen op Onze Website ook testimonials, comments en recensies van klanten die persoonsgegevens kunnen bevatten. Dergelijke persoonsgegevens worden alleen bekendgemaakt nadat Wij via e-mail toestemming hebben gevraagd voor het plaatsen van de testimonial. U kunt Ons verzoeken uw persoonsgegevens uit testimonials, comments of recensies te verwijderen door contact met Ons op te nemen via [email protected].

 

We kunnen op Onze Website aankondigingen van de winnaar, leaderboards en soortgelijke kennisgevingen plaatsen, maar namen worden daarin onleesbaar gemaakt. Deze kennisgevingen en berichten kunnen wel verband houden met bepaalde spellen en/of campagnes. Raadpleeg Onze Algemene Voorwaarden en/of de campagnespecifieke voorwaarden voor meer informatie. Indien u hier bezwaar tegen wilt maken of de hoeveelheid geplaatste informatie wilt verminderen, kunt u contact met Ons opnemen via [email protected].

 

 

 

Invoeringsdatum: 13-10-2022

 

Beschrijving: Document aangemaakt

 

Versie: Versie 1.0